top of page
Anchor 12

ACTIVITIES

กิจกรรมของเรา

        เราสามารถดำเนินกิจกรรมให้ท่านได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียน รูปแบบครึ่งวัน เต็มวัน หรือแม้แต่ค่ายค้างคืน ทั้งในและนอกสถานที่ อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ไม่เพียงแต่สามารถจัดให้กับเด็กนักเรียน แต่ยังสามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้อีกด้วย

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

SCIENTIFIC METHODS

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิธีการทาง วิทยาศาสตร์

       กลุ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)

ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานสำคัญเพื่อใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ

      การเสริมสร้างและฝึกฝนขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลัก

อย่าง การตั้งคำถาม การค้นคว้าข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์สรุปผล 

นอกเหนือไปจากจะช่วยส่งเสริมให้สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้ว ยังช่วยให้สามารถนำกระบวนการนี้ไปใช้ในการทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิธีการทาง วิทยาศาสตร์

helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
สนุกวิทย์1

ENGINEERING

กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบทาง วิศวกรรม

DESIGN PROCESS

ท่องโลก
ท่องโลก1

กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบทาง วิศวกรรม

      กลุ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process) ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานสำคัญในการสรรสร้างและพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

      การฝึกฝนกระบวนการนี้ นอกเหนือจากจะช่วยส่งเสริมสู่การเป็นวิศวกรที่ดีแล้วยังช่วยพัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนาสิ่งของและระบบต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ในชีวิตจริงได้อีกด้วย

helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA

TECHNOLOGY

KNOWLEDGE

กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี  

นักสืบเคมี1

        กลุ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งนอกจากจะช่วยปูพื้นฐานความรู้ความสามารถในการเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังมุ่งเน้นให้องค์ความรู้เกิดขึ้นในตัวผู้เข้าร่วมเองจากการได้สร้างและลงมือปฏิบัติเองจริงด้วยตนเอง เกิดเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมและสร้างให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Intrinsic Knowledge)

กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี  

helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
DNA1
DNA

FUN

SCIENCE & MATH

เรียนรู้และประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แสนสนุก

         กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสนุกที่ช่วยทำให้เกิด

ความเข้าใจองค์ความรู้ อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและลดปัญหาการเบื่อห้องเรียนของเด็กๆ

         โดยการสร้างความเข้าใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ในชีวิตจริงมีเรื่องในห้องเรียนไปเกี่ยวข้องตรงไหน อย่างไร พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างนิสัยความอยากรู้อยากเห็น ความใฝ่รู้ และเสริมทักษะ ให้มีวิธีคิด ค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบได้

เรียนรู้และประยุกต์ใช้ 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสนุก

helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
helloAUDA
bottom of page