top of page

บริการจัดค่ายแบบครบวงจร

Camp Service

บริการค่ายครบวงจร

Activity
food
place
multi media

อาหาร

สถานที่

มัลติมีเดีย

กิจกรรม

สร้างสรรค่่ายง่ายๆ

 

เพียง 3 ขั้นตอน

1.กำหนดเป้้าหมายของค่าย จำนวนและระดับชั้นผู้เข้าร่วม

ช่วงเวลาที่ต้องการจัดกิจกรรม

2.เลือกกิจกรรมที่สนใจหรือให้พวกเราออกแบบ

กิจกรรมใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3.เสนอโครงการกับเราแล้วมาร่วมสนุกพร้อมกันในค่าย

ที่เต็มไปด้วยความสนุกและการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

helloAUDA พร้อมที่จะสร้างสรรค์ค่ายสำหรับเด็กและเยาวชน

ให้กับโรงเรียน สถาบัน หรือองค์กรที่สนใจเปิดโลกการเรียนรู้รูปแบบใหม่ไปกับเรา 

กิจกรรม

ดูตัวอย่างกิจกรรม

helloauda

เสนอโครงการ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบเสนอโครงการ

  • วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของค่าย

  • จำนวนและช่วงชั้นผู้เข้าร่วม

  • ช่วงเวลาและระยะเวลาที่ต้องการจัด

  • กิจกรรมที่สนใจหรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ต้องการให้เราออกแบบ

bottom of page