top of page

About us

Anchor 2
about

   helloAUDA เรามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งสร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่เน้น ความสนุกและจับต้องได้ (Fun & Tangible) เราสามารถให้ความช่วยเหลือในการเสริมสร้างทักษะ และ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education) รวมทั้งกิจกรรม Hands-on ในรูปแบบอื่นๆ ที่มุ่งเน้นทำให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างถ่องแท้ และ ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม

   helloAUDA เรามุ่งหวังในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยแก้ไขปัญหาของการศึกษาในห้องเรียนที่เน้นยัดเยียดองค์ความรู้ในทางทฤษฎีและวิชาการต่างๆ โดยไม่แสดงให้เห็นประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่านั้นอย่างเป้นรูปธรรมอีกทั้งไม่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และการบูรณาการองค์ความรู้เหล่านี้กับชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน เกิดความเบื่อหน่าย รวมทั้งไม่เข้าใจถึงประโยชน์ขององค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญเหล่านั้น

        เราสามารถดำเนินกิจกรรมให้ท่านได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียน รูปแบบครึ่งวัน เต็มวัน หรือแม้แต่ค่ายค้างคืน ทั้งในและนอกสถานที่ อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ไม่เพียงแต่สามารถจัดให้กับเด็กนักเรียน แต่ยังสามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้อีกด้วย

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

bottom of page